arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Masz kredyt hipoteczny w Lubuskim Banku Spółdzielczym, zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych? Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Możesz złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Nowelizacje:

W ramach Funduszu możesz się ubiegać o:

Po pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku i podpisaniu umowy wsparcia, przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miesięcznie przekazywał środki pieniężne na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych Twojego kredytu, w kwocie nie wyższej niż 3.000 zł miesięcznie.

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całej kwoty Twojego kredytu hipotecznego, możesz wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki lub o pożyczkę na pokrycie pozostałej do spłaty części zadłużenia. By uzyskać promesę lub zawrzeć umowę pożyczki, musisz przedłożyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 120.000 zł.

Kto może skorzystać z Funduszu?

O wsparcie, pożyczkę lub promesę możesz się ubiegać, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

Kiedy nie można skorzystać z Funduszu?

Wsparcie, pożyczka lub promesa nie mogą być przyznane, jeżeli:

Wsparcie, promesa lub pożyczka nie mogą być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

Jak skorzystać z Funduszu?

Wniosek możesz złożyć :

za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych kredytodawcy AE:PL-52367-70542-FSBVA-22 lub

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu trzeba zwrócić?

Tak. Zwrot rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Udzielone wsparcie lub pożyczkę  zwraca się miesięcznie w 200 równych i nieoprocentowanych ratach. Po terminowej spłacie 134 rat lub ich równowartości, pozostała część przyznanego wsparcia lub pożyczki zostaje umorzona.

Wzór wniosku o wparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

O szczegóły udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pytaj w placówkach Lubuskiego BS